Zpět na blog

Čím nahradit zemní plyn

Přestože se o nutnosti odklonu od fosilních paliv především s ohledem na životní prostředí mluví již několik let, až energetická krize zapříčiněná válkou na Ukrajině s hrozbou absolutního pozastavení dodávek vždy dostupného plynu a nepředvídatelným růstem cen nás donutila nad alternativními zdroji energie přemýšlet vážně s potřebou okamžité reakce.

Příroda nám nabízí možnost využít například potenciálu biomasy a solární energie, spolu s flexibilitou termoolejové technologie lze pekařské pece i pekárnu vytápět zcela bez využití tradičních zdrojů energie.  Dramatický nárůst cen plynu i elektřiny pekárnám proměnil běžně fungující cashflow v noční můru, ze které se bohužel nelze probudit, ale musíme se v ní naučit dočasně žít. Ačkoliv se zdá situace v černých scénářích aktuálně neřešitelná, je nutné změnit způsob uvažování nad tradičními způsoby pekařské výroby tak, aby bylo možné maximální využití odpadních energií v pekárnách, s čímž má společnost Kornfeil dlouholeté zkušenosti.

Různorodost technologií pekařských pecí napříč pekárnami je velmi široká, jejich velikosti i technologické postupy se velmi liší, nelze proto poskytnout jednoduchý návod na řešení energetické a zároveň ekonomické krize, avšak společným jmenovatelem je nutnost snížení energetických nákladů s možností plné nezávislosti na zemním plynu nebo komplexní využití odpadní energie v pekárnách, které přinese úspory ve spotřebě zemního plynu.

Níže vám chci představit možnosti alternativních zdrojů energie k pečení, jejichž využití ve výrobě je významně podporováno dotačními programy Evropské unie, do kterých lze zahrnout obnovu pekařských pecí, fotovoltaické elektrárny i spalování biomasy.

Flexibilita termooleje

Termoolej jako teplonosné médium nabízí flexibilní využíti jiných energetických zdrojů, jejichž instalace se obvykle odehrává mimo výrobní prostor pekárny a nenaruší samotnou výrobu na delší časové období. Přestože nejdůležitějším faktorem při hledání alternativního vytápění je rychlá ekonomická návratnost, odklonem od fosilních paliv ke spalování biomasy nebo k využití sluneční energie spolu s maximálním využitím odpadní energie významně přispějete k tolik potřebné ochraně životního prostředí a zajistíte si úplnou nebo částečnou nezávislost na aktuálně politicky exponovaném zemním plynu.

 BioTherm –⁠ termoolejový kotel, který šetří vaše náklady i přírodu

Termoolejový kotel BioTherm využívá jako zdroj své tepelné energie štěpky a pelety, představující ekonomicky výhodnější a pro přírodu šetrný zdroj energie v porovnání se zemním plynem. Jedná se o kotle plně automatické, které v kombinaci s Ekoblokem splňují všechny platné normy EU z pohledu životního prostředí. Termoolejový kotel BioTherm se zapojuje se do existujícího systému termoolejové kotelny s nutností vybudování zásobníků paliva ať již na štěpky volně ložené ve skladu nebo v  silech stejně jako peletky.

Štěpka –⁠ nejlevnější palivo na pečení

Štěpka představuje to nejlevnější palivo k vytápění termoolejových kotlů, s cenou pohybující se kolem 450 Kč/1 MW. Štěpka v 1 kg skrývá 2,8 kW energie při vlhkosti do 30 % pro dosažení plného výkonu kotle, avšak manipulace a skladování je v porovnání s peletkami náročnější.

Peletky –⁠ komfortní zdroj energie pro BioTherm

Peletky jsou komfortnější a pohodlnější palivo z hlediska skladování i transportu. V 1 kg peletek nalezneme 4,8–5 kW energie, avšak cena má v současné době narůstající tendenci a pohybuje se 1.100–1.500 Kč/1 MW.

BioTherm

Solární energie v pekárnách

Využití solární energie je smysluplné v každé velikosti pekárny, elektřina nelze nahradit. Energii získanou z fotovoltaických panelů můžeme využít i k pečení, ale je nutné říci, že níže představená řešení mají svá omezení a pravidla.

Solární energii lze opět využít jen v pekárnách s termoolejovými pecemi nebo logicky, elektrickými. Do systému kotelny je nutné osadit termoolejový elektrokotel s patřičným výkonem a v momentě jeho výběru je nutné znát, k jakému typu pecí jej budeme využívat a především kdy. Zde narážíme na již zmíněný tradiční, tedy noční, způsob pekařské výroby, celosvětově však vidíme, že i právě z důvodu využití sluneční energie lze naplánovat výrobu tak, aby co největší objem výroby proběhl přes den v čase energie zdarma. Denní výroba nabízí možnost distribuce čerstvého pečiva i vícekrát denně, což v situaci stále vyšších spotřebitelských nároků představuje zajímavý námět k úvaze.

V případě využití kombinace FVE a termoolejového elektrokotle, zůstává v záloze klasický kotel na zemní plyn pro zimní období a případy, kdy slunce nesvítí.

K výrobě 1000 kg chleba/h zahrnující spotřebu energie na kynutí a samotné pečení je třeba přibližně 400 kW tepelného výkonu. Avšak akumulace energie do oleje přes denní čas na noční pečení je problematická, a to z důvodu velkého množství energie potřebného k pečení. Zmíněný problém lze vyřešit akumulací do bateriových úložišť, která představují další finančně náročnou investici, ale očekávám, že i tato úložiště budou brzy podporována národními či evropskými dotacemi. Instalaci FVE přináší možnost prodeje přebytkové energie zpět spotově do sítě, což může zajímavě ovlivnit ekonomickou návratnost celé investice.

Je nutné říci, že výše popsané alternativy představují finančně a organizačně náročné investice, ale každá změna přináší negativa i pozitiva, zde představující tíženou nezávislost na zemním plynu či dlouhodobé snížení energetických nákladů.

Používáte-li ve své pekárně cyklotermické nebo rotační pece, nabízí se pouze možnost výměny hořáků na jiná paliva.

Společnost Weishaupt, jejíž výrobky instalujeme dlouhodobě do našich pecí, nabízí kombinované hořáky na zemní plyn a LTO pro situaci s přerušením či zastavením dodávek zemního plynu. Dále jsou k dispozici hořáky na paliva LPG, LNG nebo bioplyn, u většiny uvedených paliv však bude cena zřejmě kopírovat  cenu zemního plynu, která se aktuálně dramaticky mění.

Využití odpadní energie

Dalším tématem na snížení energetických nákladů je maximální využití odpadních energií ze spalin pekařských pecí a energie odtahové páry. Firma Kornfeil se věnuje energetickým projektům včetně instalací známých Ekobloků již více než 20 let, během kterých jsme načerpali mnoho zkušeností a dokážeme zpracovat projekty menšího i rozsáhlého charakteru. V letošním roce jsme představili dva nové výrobky na využití odpadních energií, které zásadním způsobem zefektivňují využití kondenzačního tepla odtahové páry, které existuje ve všech pekárnách, a to denně, každou hodinu pečení. Jedná se o odtahovou páru v objemu 10–12 % z tzv. výpeku, v každém kg páry nalezneme prakticky 0,5 kW energie. Pro jednoduchou představu to znamená, že ze 100 kg odtahové páry ohřejeme 1000 l teplé vody/h na 60 C°. Získanou energii lze využít k ohřevu teplé vody pro sociální účely, napájecí vody pro parní kotle nebo myčky přepravek. Technologií využití energie odtahové páry jsme inovovali modelové řady Ekobloků ExtraSteam a EkoBloku ExtraClean, u kterých jsou dva výstupy odpadní energie: první ve formě topné vody 60/80 C° jako dosud a druhý ve formě horké vody ohřáté v rozmezí 60–90 C° dle projekčních požadavků.

Podobně je tomu u nového produktu Deodorant, kdy se odtah páry zbavený energie již nevypouští z pekárny vůbec ven, páru vyčistí od tzv. „pachů”, proto zvolený název Deodorant. Výstupní vlhký vzduch mírně zvlhčuje prostředí v pekárně, což přispívá k příjemnějšímu prostředí a zároveň nevytváří problematický podtlak v pekárně – známý negativní jev v zimním období spojený s praskáním chlebů. Popsané nové výrobky na zpracování odpadního tepla z pekařských pecí znamenají využití vstupní energie k pečení až na úroveň 95 % s přínosem významných úspor energií v provozu pekáren. Podrobnější informace naleznete na www.kornfeildeo.com.

Deodorant

Pokud Vás popsaná problematika zaujala, obraťte se na nás, jsme připraveni vám pomoci s realizací dlouhodobě udržitelného energetického konceptu vaší pekárny.  

Ing. Karel Kornfeil