Zpět na blog

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE (WHISTLEBLOWING)

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon OOO“), je ve společnosti Kornfeil spol. s r.o., se sídlem Čejč 66, 696 14 Čejč, identifikační číslo 434 41 980 („Společnost“) zaveden vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání.

Vnitřní předpis a vnitřní oznamovací systém se použije na oznámení adresovaných Společnosti podle Zákona OOO od fyzických osob, které pro Společnost vykonávaly nebo vykonávají práci, nebo od fyzických osob, se kterými byla nebo je Společnost v kontaktu v souvislosti s výkonem práce.

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout přijmout oznámení od Oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává: samostatně výdělečnou činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správu svěřenského fondu, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatelé jsou oprávněni podat své oznámení:
elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing1@kornfeil.cz, whistleblowing2@kornfeil.cz
ústně, a to po domluvě s příslušnou osobou v předem sjednaném termínu v pracovní dny v sídle Společnosti,
telefonicky na lince +420 518 309 638 nebo na lince +420 518 309 630 v pracovní dny v rozmezí od 10:00-14:00, přičemž telefonický hovor nebude nahráván, ale bude o něm sepsán záznam. V případě telefonického oznámení musí oznamovatel příslušné osobě sdělit, že se jedná o oznámení ve smyslu tohoto předpisu nebo Zákona OOO, nebo
písemně na adresu sídla Společnosti k rukám příslušné osoby, přičemž oznámení musí být zasláno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY DLE ZOO“.

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které
má znaky trestného činu,
má znaky přestupku, za který tento zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000, -Kč,
má znaky diskriminačního jednání, bossingu, mobbingu, šikany na pracovišti nebo sexuálního obtěžování,
porušuje Zákon OOO, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.