Zpět na blog

Kam s odpadním teplem?

Nerudovská otázka. Tentokrát je řeč o odpadním teple. Odpadní teplo vzniká při řadě výrobních procesů v nejrůznějších průmyslových odvětvích, a samozřejmě také v potravinářství. Odpadní teplo je teplem nadbytečným a často zpětně nevyužívaným, avšak možnosti jeho využití jsou široké a vždy vedou k významným úsporám energie. Snižování energetické náročnosti výroby je dnes úkolem a povinností každé odpovědné firmy s ohledem na snížení finančních nákladů i na ochranu životního prostředí.

Snižováním energetické náročnosti pekárenských provozů se dlouhodobě zabývá společnost Kornfeil. Každoročně pro své stávající i nové klienty navrhuje komplexní energetické projekty, které pekárnám výrazně sníží jednak energetické náklady na pečení, tak na celý provoz. Tohoto cíle lze dosáhnout dvěma způsoby:

  • Využitím moderních technologií k pečení a kynutí, které maximálně využijí primární energetické vstupy k samotnému pečení produktů a výroby páry.
  • Využitím odpadní energie, která odchází z pekárny ve formě spalin a páry, a je dále zpracována v EkoBloku.

Využití moderní technologie k celému procesu výroby

Základním elementem každé pekárny jsou samozřejmě pekařské pece a právě jejich efektivní a správné využití zásadně ovlivňuje provozní energetické náklady.

„Jako výrobci pekařských pecí jsme zavedli komplexní inovaci počítačového řízení pečného procesu do všech modelů vozíkových i etážových pecí. Ta přinesla pekařům výrazné snížení spotřeby energie o 15-20 %.

Využití odpadní energie pekařských pecí

Mimo „povinné“ energetické náklady v pekárnách existují také vysoké náklady na běžný provoz, tj. ohřev teplé užitkové vody, vytápění, ohřev kynáren, klimatizace pracovních prostor nebo chlazení pekařských produktů. Ideálním řešením pro pokrytí těchto energetických nákladů je využití „nepotřebné“ odpadní energie z pekařských pecí, kterou lze zpracovat ve výměnících nebo také v EkoBlocích nové generace.

Výměníky

Výměníky odpadního tepla jsou obvykle využívány v malých řemeslných pekárnách s jednou nebo dvěma pecemi. Jejich použití zajistí snížení teploty odpadních spalin na 120 až 130 °C a následně tak získáme 6 až 8 % ze vstupní energie pro účely ohřevu teplé užitkové vody.

EkoBlok Bypass

Pro maximální efektivitu provozu pekárny bez energetických ztrát bylo vyvinuto zařízení EkoBlok Bypass, které dokáže ušetřit až 25 % na vstupní energii pro pečení produktů, bezpečně regulovat odtah páry a spalin a zároveň ekologicky provozovat pekárnu a chránit tak životní prostředí.

Jak EkoBlok funguje?

EkoBlok zajišťuje kompletní zpracování a využití odpadní energie, spalin a páry z plynových a olejových pekařských pecí, tak i z parních a termoolejových kotlů. Odpadní energie je získávána ve formě horké vody cca o teplotě 80 °C. EkoBlok redukuje škodliviny ze spalin jednotlivých pecí včetně emisí CO pomocí tzv. sprchování.

Sprchováním spalin se likvidují především sirnaté a siřičité látky včetně sazí a chrání tím ovzduší před vznikem kyselých dešťů. Teplota výstupního vzduchu z EkoBloku je redukována na úroveň 50 až 60 °C. Použití EkoBloku znamená využití vstupní energie na 93-94 % u moderních etážových a vozíkových pecí, 84-86 % u pecí pásových.  Energie ze spalin a kondenzačního tepla páry je převáděna do horké vody s teplotou 80 °C a dále akumulována do samostatných zásobníků pro další využití. EkoBlokem zpětně získáte 20-30 % ze vstupní energie k topným i chladícím účelům.

Topné účely

  • Ohřev technologické užitkové vody
  • Vytápění prostor pekárny
  • Předehřev pro výrobu páry
  • Vytápění kynáren a stopkynáren
  • Provoz myčky

Chladící účely:

  • Chlazení expedice pekárny
  • Klimatizace pracovních prostor
  • Chlazení pekařských produktů

 Energetické projekty

Přípravu každého energetického projektu provází tzv. energetická bilance, ve které je zahrnuta spotřeba veškerých energií a vody, tepelné ztráty budov a také potřebný výkon pro chlazení. Po provedení této bilance Vám projekční oddělení navrhne vhodnou velikost EkoBloku, případně výměníku. Součástí energetického projektu může také být kogenerační jednotka na výrobu vlastní elektrické energie s funkcí záložního zdroje. Jednotka vyrobí až dvojnásobek kW, které lze efektivně využít jak pro topné, tak chladící účely.

Ekonomická návratnost energetických projektů

Nejdůležitější stránkou investování je jeho rychlá ekonomická návratnost a dlouhodobá udržitelnost. Rozpětí ekonomické návratnosti se pohybuje v rozmezí 3 až 6 let v závislosti na počtu provozních hodin za týden. V případě malých a středních pekáren lze počítat s návratností během 4 až 6 let. Návratnost u průmyslových pekáren s aplikací pásových pecí a EkoBloků je 3 až 4 roky.

Společnost Kornfeil vyrobila a prodala více než 600 EkoBloků napříč celou Evropou. V desítkách průmyslových pekáren se díky využití toho unikátního zařízení snížila spotřeba energií o 25 až 35 %.

EkoBlok pomáhá pekařům snižovat energetickou náročnost výroby a zároveň chránit životní prostředí. Společenská odpovědnost podniků nejen na poli ochrany prostředí  hraje významnou roli i v České a Slovenské republice, což potvrdil i výzkum mezinárodní agentury TNS AISA. Výsledky výzkumu ukázaly, že více než 3 miliony osob v ČR od 18 do 60 let se zajímají o to, jak se podnik chová k životnímu prostředí bez ohledu na jeho velikost. Zájem o ochranu životního prostředí může být jednou ze zajímavých konkurenčních výhod i v pekařském průmyslu.